Xác định kích thước của vật cần đo và dụng cụ đo. Đo kích thước của một vật.

Kindergarten (5-6 tuổi)

Xác định kích thước của vật cần đo và dụng cụ đo. Đo kích thước của một vật.