Tìm số còn thiếu trong phép tính cộng phạm vi 20

Kindergarten (5-6 tuổi)

Tìm số còn thiếu trong phép tính cộng phạm vi 20