Phép trừ phạm vi 1000

Grade 2

Phép trừ phạm vi 1000