• Starter (3-4-5 tuổi)

  • Toán tư duy Mỹ | Avits Math 54 skills>>
  • PT Ngôn ngữ Tiếng Việt mở rộng 25 skills>>
  • Kỹ năng xã hội | Avits Skills 15 skills>>
 • Kindergarten (5-6 tuổi)

  • Toán tư duy Mỹ | Avits Math 59 skills>>
  • PT Ngôn ngữ Tiếng Việt mở rộng 39 skills>>
  • Kỹ năng xã hội | Avits Skills 21 skills>>
 • Starter School (6 tuổi)

  • Toán tư duy Mỹ | Avits Math 36 skills>>
  • PT Ngôn ngữ Tiếng Việt mở rộng 18 skills>>
  • Kỹ năng xã hội | Avits Skills 16 skills>>
 • Grade 1

  • Toán tư duy Mỹ | Avits Math 35 skills>>
  • Tiếng Việt căn bản - nâng cao (BGD) 154 skills>>
  • PT Ngôn ngữ Tiếng Việt mở rộng 31 skills>>
  • Kỹ năng xã hội | Avits Skills 14 skills>>
  • Toán căn bản -nâng cao (BGD) 73 skills>>
 • Grade 2

  • Toán tư duy Mỹ | Avits Math 46 skills>>
  • Tiếng Việt căn bản - nâng cao (BGD) 209 skills>>
  • PT Ngôn ngữ Tiếng Việt mở rộng 109 skills>>
  • Kỹ năng xã hội | Avits Skills 16 skills>>
  • Toán căn bản -nâng cao (BGD) 95 skills>>
 • Grade 3

  • Toán tư duy Mỹ | Avits Math 52 skills>>
  • Tiếng Việt căn bản - nâng cao (BGD) 229 skills>>
  • PT Ngôn ngữ Tiếng Việt mở rộng 139 skills>>
  • Kỹ năng xã hội | Avits Skills 16 skills>>
  • Toán căn bản -nâng cao (BGD) 94 skills>>
 • Grade 4

  • Toán tư duy Mỹ | Avits Math 60 skills>>
  • Tiếng Việt căn bản - nâng cao (BGD) 166 skills>>
  • PT Ngôn ngữ Tiếng Việt mở rộng 109 skills>>
  • Kỹ năng xã hội | Avits Skills 15 skills>>
  • Toán căn bản -nâng cao (BGD) 118 skills>>
 • Grade 5

  • Toán tư duy Mỹ | Avits Math 68 skills>>
  • Tiếng Việt căn bản - nâng cao (BGD) 165 skills>>
  • PT Ngôn ngữ Tiếng Việt mở rộng 108 skills>>
  • Kỹ năng xã hội | Avits Skills 15 skills>>
  • Toán căn bản -nâng cao (BGD) 86 skills>>